Adatkezelési tájékoztató

Györök Zoltán Józsefné, egyéni vállalkozóként elkötelezett vagyok ügyfeleim személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartom ügyfeleim információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezelem, és megteszek minden olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelésemmel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek és a változások folyamatosan elérhetők a www.holisztikuskucko.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat címen. Fenntartom magamnak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Általános adatkezelési irányelvek:

A tevékenységiem (960401 – Frissítő, relaxáló masszázs, 960404 – Képesítéshez nem kötött fizikai közérzetet javító szolgáltatás, 855901 – m.n.s.egyéb oktatás, 856007 – Oktatást kiegészít tevékenység m.n.s. és 8690 – Az egyéb humán egészségügyi szolgáltatás), adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Adatkezelő adatai:

Név: Györök Zoltán Józsefné egyéni vállalkozó

Székhely cím: 1214 Budapest, Nyuszi stny. u. 5.

Nyilvántartási száma: 30915487

Adószáma: 66024350143

Telefon: +36 20 598-60-73

Weblap: www.holisztikuskucko.hu

Facebook: https://hu-hu.facebook.com/holisztikuskucko/

E-mail: gyorok.renata@gmail.com

A Holisztikus kuckó Facebook oldalon keresztül kommunikáció folyhat vagy informális kapcsolatfelvétel történhet az érintettekkel. Az Infotv. 5. § (1) a) – az érintett hozzájárulása, ami az érintett által a Holisztikus kuckó részére elküldött üzenettel kerül megadásra. A Facebook GDPR megfelelése a Facebook adatvédelmi tájékoztatója az iránymutató.

A Google megfelel nem csak a GDPR követelményeinek, hanem az EU és az Egyesült Államok között aláírt Privacy Shield megállapodásnak is, így adatai biztonsága a szabályoknak megfelel.

Adatvédelmi kérelmek:

Kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérem postai úton, e-mailen a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszomat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül elküldöm az Ön által kért címre, vagy e-mail címre.

Személyes adatok fogalma:

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, telefonszám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelési célok:

A szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek, illetve szerződéses jogviszony keretében a jogi személy munkavállalói, mint természetes személyek személyes adatait jogi és törvényi kötelezettség – minőségi szolgáltatás teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása és az érintett hozzájárulásával – referencia és marketing tevékenység céljából kezelem.

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz:

Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassak ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont. Közvetlenül magánszemély, vagy jogi személyen keresztül közvetetten telefonszámára, kereszt- és vezetéknevére, lakcímre, e-mail címre, időpont egyeztetés, ügyfélkapcsolat céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), d) pont. Kifejezett hozzájárulását szükséges adnia egészségügyi adataira, a telefonszámára, kereszt- és vezetéknevére, lakcímére, e-mail címére, foglalkozására.

Az adatkezelés időtartama és módja:

A számlákat számviteli, szerződéses és jogi  kötelezettségek  miatt,  legalább  nyolc  évig  őrzöm  meg. Személyes és különleges adatait (telefonszám, kereszt- és vezetéknév, lakcím, e-mail cím, egészségügyi adatai) a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tárolom. Törlési kérését a kérés beékezésétől számított legkésőbb 30 napon belül törlöm.

Adatkezelési tájékoztatóban szereplő adatokat közvetlen hozzáférésű számítógépen nem tárolok. A tárolásra a számítógépet, mint közvetítő eszközt használom. Tárolás papír alapon (határidőnapló, számlatömb) kulccsal zárható fém dobozban, elkülönített helyen tárolom.

Cookie-k (Sütik):

a) információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

b) megkönnyítik a weboldal használatát;

c) minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalam, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A Google cégem a Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használom fel.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) rendelkezhet az adatairól (hozzájárulás, szerződéskötés, tiltakozás, törlés)

b) tájékoztatást kaphat személyes adatai kezeléséről, (GDPR: a hozzáférés joga)

c) személyes adatainak helyesbítését kérheti

d) adatkezelői intézkedést kérhet (1 + 2 hónap az intézkedésre),

e) szükség esetén jogorvoslattal élhet.

Az érintett hozzáférési joga:

GDPR 15. cikk (1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel já

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes.

Költségtérítés állapítható meg vagy a kérés teljesítése megtagadható, ha a tájékoztatási igény „egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –túlzó”.

Amennyiben az érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

Költség elszámolásnak alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj, ezen felül a válasz oldalankénti nyomtatás költsége és az esetleg felmerülő postai díj.

Az elutasítás megalapozottságának bizonyítása az adatkezelőt terheli.

Törléshez való jog:

  1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező (kifejezett) hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  1. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
  2. Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c) a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Adathordozhatósághoz való jog:

  1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná azaz adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés manuális és digitálisan archivált módon történik.Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy– ha ez technikailag megvalósítható –kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

2. Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

3. Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések:

A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetnek. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adok ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatvédelmi tájékoztatót ide kattintva letöltheti.

Share